dancing music dancefloor shuffling shuffle 70s

People shuffle dancing

Perma-Link: http://reactionwebm.club/s/473-people-shuffle-dancing
Perma-Link (short): http://reactionwebm.club/s/473
Direct WebM URL: http://c.ezl.re/aiyhe.webm